ATM petfood

ALGEMENE VOORWAARDEN ATM PETFOOD SAS

1. TOEPASSINGSGEBIED
Alle commerciële transacties gesloten tussen ATM Petfood SAS met maatschappelijke zetel te ZAE Les Gats-Les Gats 49160 LONGUE-JUMELLES, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 807945928, hierna “ATM Petfood”, en de klant, hierna de “Klant”, worden beheerst door onderstaande algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden primeren op de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant en sluiten de toepassing ervan uit.

2. OVERDRACHT VAN EIGENDOM
De goederen blijven eigendom van ATM Petfood zolang zij niet betaald zijn door de Klant.

3. HOEVEELHEID
De hoeveelheden van de door ATM Petfood afgeleverde goederen worden door middel van automatische weegtoestellen vastgesteld en gelden als aanvaard bij het verlaten van de magazijnen.
De vermelde hoeveelheden van de goederen die aan ATM Petfood worden aangeleverd door of namens de Klant voor opslag en/of behandeling, zijn niet tegenstelbaar aan ATM Petfood.

4. TIJDIGE AFNAME
Bij niet-tijdige afname van de goederen, zelfs bij bestellingen op afroep, behoudt ATM Petfood het recht voor hetzij een prijsaanpassing en stockagekosten te bedingen hetzij de bestelling als geannuleerd te beschouwen.

5. KWALITEIT
De verkochte, behandelde en/of opgeslagen goederen worden geacht in goede staat te zijn afgeleverd aan de Klant of aan de door de Klant aangeduide partij tenzij, bij zichtbare gebreken, onmiddellijk bij de aflevering wordt geprotesteerd of, bij niet-zichtbare gebreken, uiterlijk de derde dag na aflevering.

6. VERVOER
Opdrachten tot het vervoeren van goederen, worden door ATM Petfood slechts aanvaard in haar hoedanigheid van niet-verantwoordelijke tussenpersoon bij het organiseren van dergelijk vervoer. In geen geval zal ATM Petfood enige aansprakelijkheid als vervoerder dragen.

7. VERZEKERING
Voor goederen toebehorende aan de Klant die bij ATM Petfood worden opgeslagen of in loon worden behandeld, is de Klant ertoe gehouden zijn goederen te verzekeren tegen Alle Risico’s evenals tegen het Verhaal van Derden en de Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating, met afstand van verhaal ten opzichte van ATM Petfood.

8. BETALING
De facturen van ATM Petfood zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ongeacht de wijze waarop betaald wordt. De gefactureerde bedragen brengen van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, een intrest op van 12% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur.

Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag, is er bovendien van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van 10% van de niet-betaalde bedragen verschuldigd, boven alle intresten en welkdanige kosten.

De laattijdige betaling van vervallen facturen, brengt automatisch de opeisbaarheid mee van al de schuldvorderingen van ATM Petfood op de Klant, ongeacht de aangeduide vervaldatum.

De Klant verleent aan ATM Petfood een pandrecht en een retentierecht op alle aan ATM Petfood toevertrouwde goederen tot zekerheid van iedere vordering van ATM Petfood op de Klant.

9. GESCHILLEN
Het Belgisch Recht en de algemene en bijzondere voorwaarden van ATM Petfood zijn uitsluitend van toepassing.

Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van ATM Petfood.